Idenburglaan - informatie vertrekkende bewoners

Rijswijk

Vidomes sloopt 30 eengezinswoningen en 4 bedrijfsruimten aan de Rijswijkse Idenburglaan. Hier komen 42 nieuwe sociale huurwoningen voor terug.

In 2012 maakte Vidomes al bekend dat zij het complex aan de Idenburglaan wilde slopen. Op verzoek van het Comité 'Eengezinswoningen Idenburglaan', dat bestaat uit bewoners en niet-bewoners, stelden we nogmaals een onderzoek in naar de mogelijkheden voor groot onderhoud van de woningen.

Toch nieuwbouw. Waarom deze keuze?
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor groot onderhoud van de woningen heeft laten zien dat dit op zich mogelijk is. De financiële consequenties voor Vidomes zijn voor beide opties - groot onderhoud of sloop/nieuwbouw - zijn echter ongeveer even groot. En de kwaliteit, het aantal eengezinswoningen, de toekomstbestendigheid en het energieverbruik zijn gunstiger bij nieuwbouw. Daarom heeft Vidomes wederom gekozen voor het uitwerken van een plan gebaseerd op sloop en nieuwbouw. De bewoners zijn hierover geïnformeerd. 

Een kleine groep bewoners verzette zich tegen de sloop van de woningen en was kritisch over het gevolgde proces. De rechter heeft uitspraak gedaan in de bezwaarprocedure van enkele bewoners tegen Vidomes over de rechtmatigheid van de huuropzegging. De rechter heeft bepaald dat zij de woningen vóór 1 januari 2019 moeten verlaten.

Meer informatie?
Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen die we hebben opgesteld voor bewoners. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan gerust contact op met Brenda Muller via het KlantContactCentrum of stuur een e-mail naar mpc@vidomes.nl.

 

Aanbod
Koop en huur
Plaats
Rijswijk
Soort
Sloop/nieuwbouw
Status
Bouwvoorbereiding

Geldt de huurgewenning (het wennen aan een hogere huur) ook bij koop?

Een wettelijk recht op een huurgewenningsregeling is er niet. Desondanks is Vidomes van mening een dergelijke regeling te hanteren om de overgang naar de nieuwe, hogere huur geleidelijk te laten verlopen. Ook voor bewoners die verhuizen naar een koopwoning bieden wij de huurgewenning aan.
In geval van koop gaan we uit van een fictieve huur op basis van 5% van de koopsom, inclusief overdrachtsbelasting van de woning. De huurgewenning berekenen we dan op basis van het verschil tussen de huidige huur en de nieuwe fictieve huur. 

Geldt huurgewenning ook voor een woning in de vrije sector?

Ja, dit geldt ook voor een woning in de vrije sector (huur hoger dan € 710,68 p/mnd). Wel willen wij u er op wijzen dat het hier gaat om een gewenning, tijdelijk dus. Dit betekent dat u zelf goed moet blijven kijken naar uw financiën op de langere termijn, zodat u niet tegen problemen aanloopt als de huurgewenning stopt. 

Hoe gaat het betalen van de huur tijdens de laatste maanden?

In het Sociaal Plan staat dat u geen dubbele huur hoeft te betalen voor maximaal 2 maanden. Dit gaat in vanaf de datum van opzegging. U kunt kiezen voor 2 mogelijkheden na opzegging van de huur:

  1. U betaalt de huur van uw oude woning wel; u ontvangt de teveel betaalde huur terug nadat de sleutels zijn ingeleverd en de eindnota is opgemaakt.
  2. U betaalt geen huur meer voor uw oude woning: u ontvangt wel aanmaningen (deze worden automatisch aangemaakt), maar daar hoeft u niets mee te doen. Heeft u langer dan 2 maanden geen huur betaald? Bij de eindnota wordt het bedrag dat u te weinig heeft betaald in mindering gebracht op de vergoedingen die u nog krijgt. 

Hoe kom ik aan een nieuwe geschikte woning?

Het is inderdaad lastig. Daarom is het belangrijk dat u zelf ook actief op zoek gaat. Het merendeel van de bewoners heeft inmiddels een andere passende woning gevonden. Wilt u hulp bij het zoeken? Neem dan contact op met Brenda Muller via 088 - 845 66 00 of stuur een e-mail naar mpc@vidomes.nl.

Hoe lang behoud ik mijn woonduur?

U behoudt de woonduur die u in uw huidige woning heeft opgebouwd gedurende de eerste 2 jaar na uw verhuizing. U krijgt hiervan bij het verlaten van uw woning een schriftelijke bevestiging van Vidomes. Bij terugkeer naar de nieuwbouw speelt de woonduur geen rol. Dus ook als u langer dan 2 jaar geleden bent vertrokken, heeft u bij terugkeer naar de nieuwbouw altijd voorrang op andere woningzoekenden.

Ik moet op zoek naar een andere woning. Maar wat is een ‘passende woning’?

In het Sociaal Plan staat dat u recht heeft op een passende woning. Een belangrijke term. Maar wat is een ‘passende woning’ eigenlijk? Wij merken dat er bij sommige bewoners onduidelijkheid is over dit begrip. Terwijl het wél heel belangrijk is! Daarom leggen we u graag uit wat dit betekent.

Een passende woning is een woning die bij u past vanwege uw inkomen en de gezinssamenstelling. Oftewel: het aantal inwonende gezinsleden en uw gezinsinkomen, bepaalt of een woning ‘passend’ is voor u.

Een passende woning kan een woning zijn die qua grootte en/of huurprijs afwijkt van uw huidige woning. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u op basis van uw huidige inkomen en gezinssamenstelling voor een kleinere woning in aanmerking komt, dan waar u nu woont. Maar het tegenovergestelde kan ook.

Voorbeelden:

  • Voor een echtpaar met 2 kinderen is een appartement met 3 slaapkamers volgens de regels een passende woning. Op de website van Woonnet Haaglanden staat per woning vermeld voor hoeveel personen deze bestemd is. En welke inkomenseis voor die woning geldt.
  • Voor een huishouden met een inkomen van € 60.000,- per jaar is een vrije sector huur- of koopwoning passend.

Is het Sociaal Plan definitief?

Ja, op 8 februari 2017 heeft het bestuur van Vidomes het Sociaal Plan vastgesteld. Door de definitieve vaststelling geldt het Sociaal Plan voor alle huurders van Idenburglaan 4 t/m 68 die voor 1 juni 2016 een huurcontract voor onbepaalde tijd zijn aangegaan. Het Sociaal Plan is gemaakt omdat de huurovereenkomst wordt opgezegd in verband met de sloop van uw woning. 

Al in 2011 heeft Vidomes besloten om op termijn de woningen te slopen en daarvoor in de plaats nieuwe eengezinswoningen te bouwen. Ook wil Vidomes meer eengezinswoningen terugbouwen dan het oorspronkelijke aantal gesloopte woningen.

Krijgen de nieuwe woningen ongeveer dezelfde indeling als de achterste twee nieuwbouw rijtjes in de Idenburglaan?

Zoals het er nu naar uitziet wel. Waarschijnlijk worden de woningen smaller, maar dieper dan uw huidige woning. Zodra deze plannen concreet zijn, kunt u met illustraties zien hoe alles gaat worden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Kun je zelf een van de nieuwe woningen kiezen?

Nee, het toewijzen van de woningen is inkomensafhankelijk. De nieuwe woningen met de lage huurprijs zijn voor de mensen met de laagste inkomens. Mensen met een hoger inkomen krijgen de woningen met een hogere huur. U krijgt als oude bewoner wel voorrang op overige geïnteresseerden.

Waarom moet ik verhuizen?

Vidomes heeft als verhuurder de taak om goede en betaalbare woningen aan te bieden aan mensen met onvoldoende kansen op de woningmarkt. Uit onderzoek bleek dat de technische staat van de woningen aan de Idenburglaan onvoldoende is. De meeste onderdelen zijn toe aan vervanging en de woningen zijn niet energiezuinig. Uit dit onderzoek bleek ook dat renovatie van de woningen net zoveel kost als nieuwbouw. 

Omdat nieuwe woningen ook een hogere kwaliteit bieden en een lager energieverbruik hebben dan bij renovatie, heeft Vidomes er voor gekozen de woningen nieuw te bouwen. Door nieuwe woningen te bouwen, ontstaat bovendien de mogelijkheid om 12 extra eengezinswoningen te bouwen. Extra woningen voor gezinnen met een sociale huur zijn zeer wenselijk, omdat deze nu nog schaars zijn in Rijswijk.

Wanneer moet ik uiterlijk de woning verlaten?

U moet uiterlijk op 15 juli 2018 zijn verhuisd. Sinds juli 2016 heeft u van de gemeente een stadsvernieuwingsurgentie ontvangen waarmee u met voorrang in aanmerking komt voor woningen op WoonnetHaaglanden. Deze urgentie was 1 jaar geldig en liep daarmee af op 15 juli 2017. Veel buren van u maakten inmiddels gebruik van deze urgentie en vonden een nieuwe woning.

Om u meer tijd te geven een passende woning te vinden, heeft de gemeente Rijswijk bij u geïnventariseerd of u gebruik wilt maken van een urgentie. Bewoners die aangeven daar gebruik van te willen maken, verkrijgen de urgentie van de gemeente. De sloop van de woningen is gepland vanaf 15 juli 2018.

Wat gebeurt er als er inkomen wegvalt door overlijden van partner of andere zaken?

We betreuren het uiteraard als dit gebeurt. Mocht er inkomen wegvallen, dan bespreken we dit in een persoonlijk gesprek. Goed om te weten, dat om in aanmerking te komen voor huurtoeslag de inkomensgrens voor alleenstaanden ligt op circa € 22.000,- en voor tweeverdieners op circa € 30.000,- per jaar ligt.

Wat is de rol van Interveste?

Op het moment van opzegging, zorgt Interveste voor een nieuwe kandidaat voor de woning. De nieuwe (tijdelijke huurder) heeft dezelfde verplichtingen als u. Dit geldt voor alles in de woning, daar buiten en ook voor het woongedrag. Interveste brengt direct omwonenden op de hoogte van de tijdelijke huisvesting. Daaraan gekoppeld werkt Interveste met een huismeester die op bepaalde tijden de buurt bezoekt. Contact met deze huismeester is mogelijk via Interveste. 

Het duurt soms enige tijd voordat de nieuwe huurder komt. U ziet dan al wel een sticker van Interveste maar nog geen huurder. Wij doen er samen met Interveste alles aan om zo snel mogelijk voor tijdelijke bewoning te zorgen.

Wat is de spijtoptantregeling?

Voor gedurende 2 jaar blijft de woonduur van kracht. Bent u verhuisd en krijgt u binnen twee jaar spijt? Dan kunt u op zoek gaan naar een nieuwe woning en blijft uw opgebouwde woonduur staan.