Governancecode woningcorporaties

Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. De zorg voor een leefbare omgeving hoort daarbij. Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Het zijn private ondernemingen die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoeren. De Governancecode woningcorporaties 2020 geeft richting aan de wijze waarop bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten.

Vidomes onderschrijft de Governancecode

Door ons te binden aan de Governancecode laten we zien waar wij voor staan, waarop wij aanspreekbaar zijn, dat wij kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin we opereren.

Commissie Governancecode

Belanghebbenden kunnen bij de onafhankelijke commissie Governancecode klachten indienen over het handelen of nalaten van woningcorporaties die zijn aangesloten bij Aedes. Huurders en woningzoekenden dienen overigens een klacht in eerste instantie in bij de klachtencommissie van hun corporatie.