Huuraanpassing

Wij kunnen de huur op verschillende momenten aanpassen. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse huuraanpassing of na het aanleggen van centrale verwarming of dubbel glas. Verandert uw huur? Dan krijgt u altijd vooraf en op tijd bericht van ons.

Jaarlijkse huuraanpassing
Ieder jaar passen wij op 1 juli de huren aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs: de huuraanzegging. 

Bezwaar maken tegen de huuraanpassing  
Regeling kwijtschelding huuraanpassing

Wanneer passen jullie de jaarlijkse huuraanpassing toe?

Dat doen wij ieder jaar op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid.

Wat is het beleid van Vidomes voor 2018?

De hoogte van de huur moet passen bij de kwaliteit van de woning. En de woning moet voor u betaalbaar blijven. Daarom bepalen de hoogte van uw huidige huur én de hoogte van uw inkomen of u minder of meer huur betaalt per 1 juli. Dat betekent dus soms een huurverlaging, soms een huurverhoging. De kwijtscheldingsregeling is in overleg met de Huurdersraad in 2018 weer verder uitgebreid. Daardoor komen hier meer huurders voor in aanmerking. Met deze regeling ontzien we huurders, die onze hulp het hardst nodig hebben.

Wat kan ik doen bij een administratieve fout of een gewijzigd vastgesteld inkomen?

Dan kunt u het beste van alle meerderjarige bewoners op uw adres een inkomensverklaring over 2016 aanvragen bij de Belastingdienst, telefoon: 0800 - 05 43. Blijkt uit deze gegevens dat u inderdaad in een andere categorie valt? Neem dan contact op met de Belastingdienst en vraag hen om een uitleg. Maak in ieder geval vóór 1 juli bezwaar tegen de huurverhoging. Als uw inkomen wijzigt, geef dit dan door aan Vidomes via ons KlantContactCentrum: 088 - 845 66 00. Vidomes vraagt dan een nieuwe verklaring op en past - indien van toepassing - uw huurverhoging aan.

Wanneer ontvang ik bericht over de huuraanpassing?

U ontvangt ieder jaar vóór 1 mei onze brief over de huuraanpassing per 1 juli.

Mijn inkomen is hoger dan € 41.056,-. Ik ben niet AOW-gerechtigd en ons huishouden bestaat uit minder dan 4 personen. Wat is mijn huuraanpassing?

Dan krijgt u een huurverhoging per 1 juli 2018 van 5,4% Tenzij u nu al een huur betaalt die 95% van de maximale huur is, of meer. Dan krijgt u een huurverhoging van minder dan 1,4%  (inflatie).

Ik ben AOW-gerechtigd. Wat is mijn huuraanpassing?

U krijgt geen inkomensafhankelijke huurverhoging als u voor AOW in aanmerking komt. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Dit geldt als u op 1 juli 2018 66 jaar bent of ouder. De huuraanpassing die u krijgt is bepaald op basis van de huidige huur en hoe ver deze afligt van de maximale huur. Zie het overzicht bepaling huuraanpassing AOW.

Mijn inkomen over 2017 is lager dan op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat uw inkomen gedaald is. Of het inkomen van uw medebewoner(s). U kunt bezwaar maken als het gezamenlijke inkomen over 2017 lager is dan de inkomenscategorie die in de verklaring van de Belastingdienst staat.

  • Maak vóór 1 juli bezwaar tegen de huurverhoging met dit formulier 'Bezwaar extra huurverhoging'
  • Haal een uittreksel BRP* bij de gemeente, waarin staat wie er op uw adres staan ingeschreven.
  • Vraag een inkomensverklaring van alle personen boven de 18 jaar met inkomen die op uw adres wonen. Op de inkomensverklaring(en) moet het inkomen van 2017 staan. U kunt dit formulier vanaf begin juni opvragen via 0800 - 05 43.

* het Basis Registratie Personen (BRP), heette voorheen Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

U kunt het uittreksel BRP bij de gemeentebalie aanvragen
De kosten variëren per gemeente van ongeveer € 7,50 tot € 15,-. Waarom is dit uittrekstel nodig? We kunnen alleen vaststellen of uw gezamenlijke inkomen volledig is, als we weten wie er op het adres wonen. Er staat op de verklaring van de Belastingdienst wel hoeveel mensen er bekend zijn met een inkomen, maar niet wie dat zijn.

Inkomensverklaring vanaf juni op te vragen
Een inkomensverklaring over 2017 kunt u pas vanaf begin juni opvragen bij de Belastingdienst. Deze ontvangt u na ongeveer een week. Lever de inkomensverklaring(en) samen met het uittreksel BRP aan bij Vidomes. Vidomes verwerkt de gegevens zo snel mogelijk, maar kan niet garanderen dat de huur per 1 juli al is aangepast op dit lagere inkomen.

Tot 1 januari 2019 mag u bij Vidomes uw inkomensbewijzen nog aanleveren!
Wellicht kan de Belastingdienst nog geen inkomen opgeven voor 2017 of bent u om andere redenen te laat voor de huurbetaling voor juli. Als u toch voor 1 januari 2019 de complete gegevens aanlevert, betaalt Vidomes de vanaf juli teveel betaalde huur aan u terug. Maak in ieder geval wel bezwaar voor 1 juli 2018.

Uitkomst: lager inkomen
Als uw inkomensgegevens aantonen dat uw inkomen in 2017 inderdaad onder de € 41.056,- valt, past Vidomes de huurverhoging aan en betaalt teveel betaalde huur terug.

Uitkomst: geen lager inkomen
Als u niet kunt aantonen dat uw inkomen in 2017 onder de € 41.056,- valt, gaat de huurverhoging gewoon door. Als u denkt dat het toch niet klopt, kunt u uw bezwaar doorzetten. Vidomes stuurt het bezwaar dan door naar de huurcommissie.

Let wel, er zijn kosten verbonden aan een bezwaarprocedure bij de huurcommissie. Een bezwaarprocedure heeft alleen zin als Vidomes een fout maakt. Want de huurcommissie gebruikt dezelfde gegevens van de Belastingdienst voor de vaststelling van uw inkomen. U kunt uiterlijk tot 1 juli 2018 bezwaar maken tegen de huurverhoging. Gebruik hiervoor dit formulier 'Bezwaar extra huurverhoging'.

Het lukt me niet om vóór 1 juli 2018 mijn gedaalde inkomen aan te tonen. Wat kan ik doen?

Maak in ieder geval bezwaar vóór 1 juli 2018. Als u vervolgens voor 1 januari 2019 de complete gegevens aanlevert (zie vorige vraag) en uw inkomen blijkt inderdaad in een lagere categorie te vallen, passen we de huur alsnog aan. De teveel betaalde huur betalen we aan u terug.

Ik huur een vrije sector huurwoning. Wat is mijn huuraanpassing?

U krijgt een huurverhoging van 3,4 %, tenzij uw woning al een huur heeft op het niveau van de markthuur. Of als u een oud huurcontract heeft dat deze huurverhoging niet toelaat.

Ik huur een garage. Wat is mijn huuraanpassing?

U krijgt een huurverhoging van € 5,- per maand, tenzij uw huur al € 100,- of meer is. In dat geval krijgt u een huurverhoging volgens inflatie van 1,4 %.

Ik huur een berging, parkeerplaats, kelder of tuin. Wat is mijn huuraanpassing?

U krijgt een huurverhoging van 3,4 %.

Voor mij geldt een uitzondering in de jaarlijkse huuraanpassing. Waar vind ik een toelichting?

Als er voor u een uitzondering geldt, dan heeft u hierover een brief ontvangen van ons. Daar staat uw situatie in uitgelegd.

Mijn inkomensverklaring van de Belastingdienst 2016 klopt niet. Wat moet ik doen?

Volgens de verklaring van de Belastingdienst verdient u meer dan € 41.056,-. Is dit volgens u niet juist? Dan kunt u via dit formulier 'Bezwaar extra huurverhoging' bezwaar maken. Let op, u moet zelf nagaan waarom het niet klopt. U moet zelf de wijziging doorgeven.

Hoe kan het dat mijn gegevens niet kloppen?

Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. Er is een administratieve fout gemaakt bij de Belastingdienst.
  2. Uw inkomen of dat van een medebewoner is na maart 2018 gewijzigd vastgesteld door de Belastingdienst. Deze kans is erg klein, omdat van bijna alle burgers het inkomen over 2016 al eerder definitief is vastgesteld.
  3. Het aantal personen met een inkomen dat op uw adres is ingeschreven klopt niet.

Hoe komt Vidomes aan mijn inkomensgegevens?

Wij krijgen van de Belastingdienst een overzicht van al onze sociale huurwoningen waarbij de huurverhoging afhangt van het inkomen. Hierin staat onder welke inkomenscategorie uw huishouden valt. Wij weten dus niet wat uw inkomen is, alleen in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. Per adres draaien we de verklaring van de Belastingdienst uit. Deze sturen we mee met de huuraanpassingsbrief die u in april van ons ontvangt.

Hoe heeft de Belastingdienst het huishoudinkomen bepaald?

Rond begin maart stelde de Belastingdienst vast wie er op dat moment op uw adres bij de gemeente stonden ingeschreven. Van deze bewoners is het gezamenlijke inkomen van 2016 opgeteld. Dit bedrag bepaalt in welke inkomenscategorie u valt.

Wat kan ik doen als het aantal vastgestelde personen op mijn adres niet klopt?

Als het aantal vastgestelde personen op uw adres niet klopt, kunt u het volgende doen:

  • Maak vóór 1 juli bezwaar tegen de huurverhoging via dit formulier 'Bezwaar extra huurverhoging'.
  • Ga bij de gemeente na wie er op uw adres staan ingeschreven.
  • Verzoek de personen die niet (meer) op uw adres wonen om zich over te schrijven naar hun nieuwe adres. Kent u deze personen niet, vraag dan een adresonderzoek aan bij uw gemeente.
  • Laat Vidomes vóór 1 juli 2018 weten dat de inschrijving in het Basis Registratie Personen (BRP)* is veranderd. Vidomes kan dan een nieuwe verklaring opvragen bij de Belastingdienst en de huur aanpassen.

* het Basis Registratie Personen (BRP), heette voorheen Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Waarom wordt er gekeken naar het inkomen van 2016?

Uw inkomen in 2016 is het meest recente vastgestelde inkomen. De Belastingdienst kan nog geen inkomensgegevens over 2017 verstrekken. Deze gegevens zijn nog niet verwerkt. Naar verwachting kunt in juni 2018 wel een inkomensverklaring over 2017 opvragen.

Mijn huur stijgt tot boven de € 710,68. Kan ik nog wel huurtoeslag krijgen?

Als u nu al huurtoeslag heeft, behoudt u die gewoon. U ontvangt nu geen huurtoeslag? Maar uw inkomen daalt zoveel, dat u er wel voor in aanmerking komt? Dan kunt u een verzoek om huurverlaging bij Vidomes indienen. Vidomes bekijkt of u in aanmerking komt voor een regeling. Huurders met een vrije sector huurwoning komen niet voor huurverlaging in aanmerking, tenzij de huur niet meer dan € 800,- bedraagt.

Wat gebeurt er wanneer de uitkomst van de Belastingdienst aangeeft dat mijn inkomen hoger of lager is dan eerder door de Belastingdienst is vastgesteld?

Als de nieuwe verklaring van de Belastingdienst inderdaad een lagere inkomenscategorie aangeeft, past Vidomes de huurverhoging aan. Als de verklaring nog steeds aangeeft dat u meer dan € 41.056,- verdient, gaat de huurverhoging gewoon door. Als u toch meent dat het niet klopt kunt u uw bezwaar doorzetten. Vidomes stuurt het bezwaar dan door naar de huurcommissie. Let op: als Vidomes het bezwaar doorstuurt naar de huurcommissie voor behandeling kost u dat € 25,-. Doorsturen heeft alleen zin als Vidomes een duidelijke fout maakt. Want ook de huurcommissie gebruikt de gegevens van de Belastingdienst voor de vaststelling van uw inkomen. Gebruik hiervoor dit formulier 'Bezwaar extra huurverhoging'.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen, gelden de inkomensregels ook voor u.

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag