Mogelijkheden laadpalen voor huurders onderzocht

Vidomes heeft, samen met 22 andere woningcorporaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de mogelijkheden voor laadpunten bij huurwoningen laten onderzoeken door Huur & Energie Consult. De groeiende vraag naar laadpunten (verwacht wordt dat 15% van de huurders in 2030 in een elektrische auto rijdt en voor de deur wil opladen) en de recent ingevoerde eisen bij nieuwbouw en renovatie, waren aanleiding om samen dit onderzoek uit te voeren.

Rapport met veel bruikbare informatie
Het nu gepubliceerde onderzoeksrapport bevat aanbevelingen voor het beleid en de uitvoering van (nieuwbouw)projecten. Ook schetst het rapport toekomstverwachtingen, een wettelijk kader voor investeringen en verrekeningen en welke technische (on)mogelijkheden er zijn. Tenslotte is er een overzicht in opgenomen van mogelijke externe investeerders.

Rol corporatie rond laadpunten hangt af van de parkeersituatie
De rol van woningcorporaties bij het plaatsen van laadpalen hangt af van hoe en waar huurders parkeren. Een groot deel van onze huurders parkeert op openbaar terrein en is de gemeente het aanspreekpunt. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten moeten we nu al voldoen aan wettelijke eisen, namelijk dat we loze leidingen aanleggen voor toekomstige laadpalen.
Huurders die in een eengezinswoning wonen met een eigen parkeerplaats kunnen zelf investeren in een laadpunt. Zeker als dit fiscaal aantrekkelijk is omdat de auto bijvoorbeeld wordt geleased of van de zaak is. Een andere optie is dat corporaties laadpunten plaatsen en verrekenen via de huurprijs.


Bij appartementencomplexen ligt het meer voor de hand dat corporaties de regierol op zich nemen, zodat huidige en toekomstige huurders hier gebruik van kunnen maken. Ook sluiten corporaties dan aan bij het gemeentelijke parkeerbeleid en coördineren ze de bemetering, stroomafrekening en brandveiligheid. Voor deze regierol kunnen corporaties eventueel ontzorgd worden door marktpartijen.