Goede cijfers op het visitatierapport

Tussen al het dagelijks werk door is het goed om stil te staan bij mooie prestaties. Bij Vidomes vieren we deze maand dat we een fraai visitatierapport hebben gekregen. Onderzoek door een onafhankelijk bureau laat zien dat we het op alle fronten beter doen dan in 2017. Misschien heeft u het als huurder ook wel gemerkt. Wat houdt zo’n visitatie in? En waarom is zo’n onderzoek belangrijk?

In Nederland geldt de wettelijke verplichting dat alle woningcorporaties eens in de vier jaar worden gevisiteerd. Een onafhankelijk onderzoeksbureau beoordeelt dan de maatschappelijke prestaties van de corporatie.

Bij de visitatie van Vidomes zijn de onderzoekers grondig te werk gegaan. Ze bezochten niet alleen Vidomes, maar voerden ook gesprekken met al onze belanghebbenden. Denk aan de Huurdersraad, de Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad, de zorg- en welzijnspartijen en de collega-corporaties. Hun eindrapport is ook nog eens getoetst door de Stichting Visitatie Woningcorporaties.

Meerwaarde

Vidomes ziet de visitatie niet alleen als een verplichting. Het is voor ons een mooie manier om onze meerwaarde aan te tonen. Wat hebben we voor elkaar gekregen voor onze huurders en voor de samenleving in z’n geheel?

Bovendien geeft zo’n onafhankelijk onderzoek ons inzicht in hoe wij als organisatie het doen. We blikken enerzijds terug: wat gaat er goed en wat moeten we blijven doen? En anderzijds kijken we vooruit: welke verbeterpunten pakken we de komende jaren aan?

Trots

Bestuurders Daphne Braal en Jacco Maan hebben de belangrijkste resultaten uit het visitatierapport in een interview toegelicht. We zijn trots dat we op alle onderwerpen beter scoren. Dat is een hele prestatie voor een corporatie uit de grote stad. Die staan vaak voor moeilijkere uitdagingen dan corporaties op het platteland.

Heel blij zijn we ook met de 8 voor ‘presteren naar vermogen’. Het betekent dat we zoveel mogelijk van het geld dat we te besteden hebben, inzetten voor de maatschappelijke opgaven t.b.v. onze huurders en toekomstige huurders.

Aan de slag

Terwijl u dit leest, zijn we bij Vidomes alweer druk bezig om de verbeterpunten van de visitatiecommissie op te pakken. Daar gaat u als huurder de komende vier jaar weer veel van merken. Heeft u ideeën hoe we het nog beter kunnen doen? Geef uw tip aan ons door.

Het visitatierapport is online in te zien op de pagina Visitatie.