Passend en betaalbaar wonen

Hieronder leest u onze bedoelingen bij het thema 'Passend en betaalbaar wonen'. Met daarbij de beoogde resultaten en de kritische succesfactoren die daarvoor nodig zijn.

Onze bedoelingen:

We benutten onze woningen maximaal

1. In onze werkgemeenten verhuizen minimaal 450 te groot wonende senioren in vier jaar met bemiddeling van onze seniorenmakelaars. Dit bereiken we samen met andere corporaties.

2. Per jaar verhuren we 50 woningen met een vorm van woningdelen, zoals maatjeswoningen, kamers met kansen en kameronderhuur.

Wat ervoor nodig is:
a. Er is een brede uniforme aanpak voor doorstroming in onze werkgemeenten.

b. De overheid pakt regelingen aan die het samen wonen nu onaantrekkelijk maken.

De huur(korting) is betaalbaar

1. We matigen de huren in lijn met de Nationale Prestatieafspraken.

Wat ervoor nodig is:
a. We hebben effectief het rijksbeleid beïnvloed, zodat we onze huurkorting doelmatig kunnen inzetten.

b. De energieprestatie en het effect daarvan op de energielasten is goed verwerkt in de huurprijs. Dat wil zeggen: een slecht geïsoleerde woning kost duidelijk minder dan een goed geïsoleerde woning.

Van kansloos zoeken naar gericht bij elkaar brengen

1. Het aantal verhuringen is evenredig verdeeld over de vraag per doelgroep: minimaal 80% gaat naar de primaire doelgroep. Dit percentage stellen we jaarlijks zo nodig bij op basis van de vraag.

2. We doen ten minste drie experimenten met effectievere woonruimteverdeling, voor mensen die het echt nodig hebben.

3. Aandachtsgroepen zijn met zorg gehuisvest in samenwerking met gemeenten.

Wat ervoor nodig is:
a. We hebben een doelgroepprofiel in al onze complexstrategieën opgenomen.

b. We hebben het tweedoelgroepenbeleid 'overal tenzij' ingevoerd.